Anotace bakalářské práce

Tvorba bakalářské práce je proces, na jehož začátku zpravidla stojí zevrubné studium literatury k danému tématu, po němž následuje volba tématu a specifikace cíle bakalářské práce. Již v těchto fázích se doporučuje konzultovat bakalářskou práci s jejím vedoucím. Nebývá neobvyklé, že již v této [...]

Metody interpretace v bakalářské práci

V rámci psaní bakalářské práce se předpokládá od studenta-autora již nejen splnění všech formálních kritérií, které jsou kladeny na odborný text, ale rovněž využití náležitého kritického aparátu při práci s prameny a literaturou. Vlastnímu psaní bakalářské práce by mělo předcházet předběžné seznámení [...]

Volba jazyka a vyjadřovacích prostředků v bakalářské práci

Hlavním cílem bakalářské práce je prezentace znalostí daného oboru a schopnosti interpretovat poznatky získané v dané vědní disciplíně zároveň se schopností vlastního přístupu k dané problematice. Vzhledem k tomu, že by bakalářská práce měla odpovídat svým obsahem i formou tomu, že je jedním [...]

Odevzdání ukázky bakalářské práce

Psaní závěrečné práce je dlouhodobý proces a jeho nezbytnou součástí jsou konzultace s vedoucím. Je proto vhodné alespoň jednou odevzdat ukázku bakalářské práce, tak aby měl student jistotu, že postupuje správným způsobem. První fází je konzultace vybraného tématu a osnovy společně [...]

Obsahová a formální stránka bakalářské práce

Bakalářská práce se stejně jako kterýkoli jiný text skládá ze dvou částí – obsahu a formy, přičemž kvalita obou má vliv na výsledné hodnocení. Po obsahové stránce by mělo být dílo ucelené a směřovat k cíli, s nímž je čtenář seznámen v úvodu. [...]

Osnova bakalářské práce

Bakalářská práce je odborným textem, který student zpracovává na závěr svého tříletého studia. V ideálním případě vychází volba tématu z vlastního zájmu autora o zkoumanou problematiku a je završením jeho studia daného problému. Jednou ze základních fází přípravy bakalářské práce je sestavení [...]